Foreningens eksistens er afhængig af frivillige forældre. Bestyrelsen arbejder naturligvis gratis, men der er brug for at flere melder sig som hjælpere, jo flere der tager en tørn jo bedre!

§ 1 – Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er ”Forest Wizards Rollespilklub”, og forkortes Forest Wizards eller FW.
Stk. 2: Foreningens hjemsted er i Faxe kommune.

§ 2 – Formål

Stk. 1: Foreningens formål er at:

A: med udgangspunkt i aktiviteter, at styrke fællesskabet om medlemmernes lyst til at være en del af et fællesskab – foregår i skoven.
B: udbrede kendskabet til rollespil, brætspil, figurspil og kortspil blandt børn og unge i Faxe kommune –

§ 3 – Medlemskab

Stk. 1: Medlemskab er først opnået ved udfyldelse af indmeldelsesblanket jf. §3, stk 3 samt betaling af kontingent jf. § 3 stk. 4
Stk. 2: Foreningen henvender sig til alle aldersgrupper fra første klasse og op.
Stk. 3: Indmeldelse i foreningen sker på foreningens indmeldelsesblanketter, ved indtjek i skoven.
Stk. 4: Kontingentet består af en halvårlig betaling på 350 kr. pr sæson som løber fra januar – juni og fra august – december. Prisen for en enkelt spilgang er 70 kr.
Stk. 5: Allerede betalt kontingent refunderes ikke og medlemskab er bindende for den betalte sæson. det samme gør sig gældende ved diverse arrangementer.
Stk. 6: Medlemskab gælder kun for én sæson ad gangen, forår (august til december) eller efterår (januar til juni) og fornyelse af medlemskab sker IKKE automatisk.

§ 4 – Generalforsamlingen

Stk. 1: Generalforsamlingen er FW’s øverste myndighed.
Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, inden udgangen af februar.
Stk. 3: Indkaldelsen sker med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal ske på: www.forest-wizards.dk, hvor tid og sted skal fremgå samt på vores Facebook-gruppe Forest Wizards
Stk. 4: Stemmeberettigede på generalforsamlingen skal være fremmødte, betalende medlemmer,(eller frivillige, gentagende, hjælpere) som senest ugedagen forinden har indbetalt det halvårlige kontingent jf. §3 stk. 4. Er man under 16 år, kan der kun stemmes via en forældre/værge. Stemmeretten gælder 1 medlemskab = 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 5: Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem (eller forældre af et medlem af foreningen, samt personer der udfører et frivilligt stykke, gentagende, arbejde for foreningen) over 16 år. Disse har stemmeret i bestyrelsen ud fra princippet i §4 stk. 4
Stk. 6: Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse og godkendelse heraf
5. Godkendelse af budget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor
10. Behandling af indkomne forslag
11. Eventuelt

Stk. 8: Forslag og vedtægtsændringsforslag, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.
Stk. 9: Generalforsamlingen ledes af en dirigent som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 10: Generalforsamlingen træffer deres beslutninger med simpelt flertal (flere stemmer for end imod uanset antal blanke stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager.
Stk. 11: Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal. (Dem med flest stemmer for sig, bliver valgt). Er der ikke flere foreslået, end der er pladser i bestyrelsen, så anses de pågældende for valgt.
Stk. 12: Er der stemmer på to eller flere personer, som står lige, foretages omvalg på disse.

§ 5 – Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af de myndige (16+) medlemmer fremsætter skriftlig begrundet anmodning overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er indleveret til formanden.
Stk. 2: Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§ 6 – Bestyrelsen

Stk. 1: Foreningens daglige ledelse udføres af bestyrelsen, der foruden formanden, også består af mindst 5 medlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for henholdsvis:

– 3 medlemmer, som vælges på generalforsamlinger i ulige år, for en 2-årig periode.
– 3 medlemmer, som vælges på generalforsamlinger i lige år, for en 2-årig periode.
– 2 suppleanter for en 1-årige periode

Stk. 2: Såfremt en bestyrelses-post ikke er besat ved førstkommende ordinære generalforsamling, vil denne komme på valg.
Stk. 3: Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne samt generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 4: Posten som medlem af bestyrelsen er ulønnet.
Stk. 5: Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen, afholder bestyrelsen et konstituerende møde, hvor de diverse poster bliver uddelegeret.
Stk. 7: Bestyrelsen kan godkende udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 8: Formanden – og i dennes fravær, næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelsen sker skriftligt, med angivelse af dagsorden, tid og sted, når formanden skønner det nødvendigt. Eller når bare ét bestyrelsesmedlem anmoder om dette, overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest tre uger efter anmodningen er kommet formanden til kendskab.

§ 7 – Økonomi og regnskab

Stk. 1: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2: Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen, hvad angår budget samt regnskab.
Stk. 3: Foreningens regnskab føres af kassereren.

§ 8 – Tegningsregler og ansvar

Stk. 1: Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren samt et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen.
Stk. 2: Der påhviler ikke foreningens medlemmer noget personligt ansvar for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
Stk. 3: Bestyrelsen har ansvaret for foreningens økonomi, men hæfter ikke personligt.

§ 9 – Vedtægtsændringer

Stk. 1: Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2: Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra afsluttet afstemning.

§ 10 – Opløsning

Stk. 1: Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 af stemmerne for, på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvor den ene skal være ordinær.
Stk. 2: Ved foreningens opløsning skal et eventuelt overskud gå til børne- og ungdomsarbejde Faxe Kommune, som hovedsagelig beskæftiger sig med udendørsaktiviteter.

§ 11 – Regler for alkohol, knive, voldeligt adfærd og rygning.

Stk. 1: Det forventes at alle deltagere, spillere med mere overholder almindelig lovgivning i.e. våbenlovgivningen og lign. Overtrædelse vil medføre øjeblikkelig bortvisning og evt. politianmeldelse! Det eneste sted der må være en kniv, er i tilknytning til kroen for at skære brød. Kroen kan også have en økse som kun må anvendes til flækning af brænde.

Ligeledes vil medbringning samt indtagelse af alkoholiske drikke eller euforiserende stoffer medføre øjeblikkelig bortvisning.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde give dispensation for foreningens regler om alkohol ved arrangementer planlagt og afholdt af bestyrelsen. Ved sådanne arrangementer gælder det uden undtagelser, at minimumaldersgrænsen er 16 år, og deltagere mellem 16 år og 18 år skal have underskrevet tilladelse fra forældre/værge til alkoholindtag.

Stk.2: Hvis et medlem af foreningen eller bestyrelsen optræder på en måde, der er til alvorlig gene eller fare for andre medlemmer eller personer, chikanerer, truer, overfalder, bevidst udøver vold eller hærværk på omgivelserne eller på anden måde udviser voldelig adfærd, der ikke er en del af det igangværende rollespil, kan bestyrelsen ved flertal bortvise og ekskludere bestyrelses-/foreningsmedlemmer.

Stk. 3: Rygning er ikke tilladt under spil i skoven. Rygning må kun forgå på p-pladsen væk fra børnene.

§ 12 – Behandling og opbevaring af personlige oplysninger

Stk. 1: Foreningen overholder alle dele af Persondataloven, der omhandler behandling, opbevaring og videregivelse af medlemmernes personlige oplysninger (navn, bopæl, fødselsdato og telefonnummer). Oplysningerne anvendes udelukkende til kontaktmæssige formål, og videregives ikke til tredjeparter uden for foreningen. Efter endt medlemskab opbevares de indsamlede personlige oplysninger ikke længere end det er nødvendigt ift at søge tilskud fra kommunen. Alle medlemmer har til enhver tid ret til at få indsigt i og ændre, de personlige oplysninger foreningen er i besiddelse af.

Foreningen er stiftet d. 13/1 2007. Foreningens navn er Forest Wizards Rollespilklub.